¯š-ìö© -Áì½-쾨¡¾­-¡¾­êȺ¤-êȼ¸

¯¾¡-À§- --  4000©º­, ¡¿¯ø-À¥¨, -Äê, Áì½ ¹¸¼©­¾´ 


 champasakbgs

 

    ¯¾¡-À§  ຫາ 4000-©º­ ìö©-츴-À»õº 70.000kip .  8:30-am ----¹¾ 11;00am
 

ປາກເຊ ດອນໂຂງ = 70.000k ( ລົດຈອດຢູ່ບ້ານຫາດຊາຍຄູນ)

ປາກເຊ - ດອນເດດ 70.000k ( ລົດຈອດຢູ່ບ້ານນາກາສັງ)

ປາກເຊ - ດອນຄອນ 70.000k  (ລົດຈອດຢູ່ບ້ານນາກາສັງ)

   
       

ປາກເຊ  ຫາ    ຈຳປາສັກ  ລົດລວມເຮືອ 75000k 8:30am  ຫາ  9:30am

êȺ¤-êȼ¸-¸ñ©-²ø

   
 

êȺ¤-êȼ¸-¸ñ©-²ø-¥¿¯¾-¦ñ¡-.- 8:30 ¹¾ 3:00Á줠 ì¾£¾  130.000kip/ £ö­

   
 

êȺ¤êȼ¸®ðì½À¸­

   

   êȼ¸§ö´¦¸­§¾/¦¸­¡¾À³

 ­Õªö¡ª¾©, ®É¾­§ö­À°‰¾

150.000kip/ £ö­

ລວມຄ່າເຂົ້າຊົມ

     
    
    

¯¾¡À§  Œ¸¼¤¥ñ­ Œ¸ñ¤¸¼¤ Œ¹ì¸¤²½®¾¤

 

 

¯¾¡À§Œ¸¼¤¥ñ­ ìö©ª¼¤­º­²òÀ¦© 8:30pm Œ 6:30am ì¾£¾ 170.000kip.

¯¾¡À§ Œ¸ñ¤¸¼¤ 8:30 Œ 2:00 ì¾£¾ 250.000kip

¯¾¡À§ Œ¹ì¸¤²½®¾¤  8:30 Œ 5:00pm   ì¾£¾  380.000kip

¯¾¡À§ ŒêȾÁ¢¡ 9:00 À§í¾ Œ 1:00   ì¾£¾ 85000kip.

    

¯¾¡À§ Œ¡¿¯øÀ¥¨

 

¯¾¡À§ Œ§¼´ì¼´   8:30am Œ10:30 pm  ì¾£¾ 250.000kip

¯¾¡À§ Œ²½­ö´À¯ñ­ 8:30am Œ6:30  pm   ì¾£¾ 230.000 kip

¯¾¡À§ Œ¦½ª÷¤Áª¤  8:30am Œ1:15  pm   ì¾£¾ 140.000 kip

¯¾¡À§ Œ£¾Àª¨      8:30am Œ 3:30  pm    ì¾£¾ 170.000 kip

   
    

¯¾¡À§ Œ¯½Àê©Äê 

 

¯¾¡À§ Œº÷®ö­  8:30amŒ11:30pm ì¾£¾ 80.000 kip

¯¾¡À§ Œº÷®ö­  3:30pm Œ6:30pm  ì¾£¾ 80.000 kip

¯¾¡À§ Œ®¾¤¡º¡ 3:00pm Œ5:00Am ì¾£¾ 250.000kip

   
    

¯¾¡À§ Œ¹¸¼©­¾´

 

¯¾¡À§ ŒÀ¹É¸(ຫວຽດນາມ)   7:30Am Œ 7:30Pm ì¾£¾ 250.000kip

¯¾¡À§ Œ©¾Îñû¤7:30Am Œ 9:30Pm ì¾£¾ 260.000kip

¯¾¡À§ Œ¡÷¤ª÷¤  5:30 AmŒ4:00Pm ì¾£¾ 160.000 kip

¯¾¡À§ ŒÂ»È¥ó´ò­ (츴º¾¹¾­À§í¾ Œ À²­ ) 4:00Am Œ 5:00Pm ì¾£¾ 350.000 kip

   
       
    

ªò©ªÒÄ©Éê :

»É¾­º¾¹¾­¦ö´Ï¾¨  «½Îö­ 05+010 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:( 856)20 58485684

 

¡½-ì÷-­¾-¥Èº¤-¯š-ìö©--µøÈ-ê†-­š ìö©-ªøÉ»ñ®--µøÈ-ê† -»¤-Á»´
¢ð-ùÉ-êȾ­-À©ó­ê¾¤-©É¸¨-£¸¾´-¦½¹¸ñ©-©ó-²¾®
¢ð-¢º®-Ã¥

   

 

Joomla templates by Joomlashine