ªò©ªÒ®É¾­²ñ¡¦ö´Ï¾¨

¡¾­¥Éº¤ , ¢Ó´ø­ ,¯šìö© , 쾨¡¾­, ¡¾­êȺ¤êȼ¸ , ¦º­À»ñ©º¾¹¾­

 


 ®É¾­²ñ¡¦ö´Ï¾¨ í¯¾¡À§

ꆵøÈ : ®É¾­²ñ¡¦ö´Ï¾¨ «½Îö­ 13   À´õº¤¯¾¡À§   Á¢¸¤¥¿¯¾¦ñ¡   ¦¯¯ì¾¸.

Âê : 856 20 28058585  ,   +856 30 944 5005 ,   +856 20 236 50555

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Phetmany-ŒThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

»É¾­º¾¹¾­¦ö´Ï¾¨ µøÈíªö¸À´õº¤

   

 

ꆵøÈ :  «½Îö­ 05 + 010

Âê :  856 30 944 5005  ,  +856 20 28058585  , +856 20 23650555

 

{gmapfp id="1"  id="2" hmap="500" }  

Joomla templates by Joomlashine